AliExpress Ozon Kaspi

Marking of the cargo

The marking of the cargo is considered an integral part of the transportation process. The purpose of marking is to describe the cargoes to be shipped to the fullest extent. Which means that depending on the type of cargo the packaging is to be marked with the below stated handling marks – basic marks, additional marks and marks of informatory character. In Russian Federation the marking and labeling of cargo packaging is subject to International Standard of Cargo Marking which entered into force in January 1998.

Беречь от солнечных лучей Keep away from heat Беречь от влаги Keep dry
Беречь от излучения Protect from radiation Защищать от радиоактивных источников Protect from radioactive sources
Хрупкое. Осторожно Fragile. Handle with care Скоропортящийся груз Perishables
Ограничение температуры Temperature limitation Верх This side up
Центр тяжести Center of gravity Тропическая упаковка Tropical packing
Открывать здесь To open here Поднимать непосредственно за груз To lift by the load
Не катить Not to roll Здесь поднимать тележкой запрещается No hand truck here
Крюками не брать Use no hooks Место упаковки Sling here
Герметичная упаковка Impermeable packing Штабелировать запрещается Not to stack
Штабелирование ограничено Stacking limitation Предел по количеству ярусов в штабеле Limited tiering
Зажимать здесь Clamp here Не зажимать Not to clamp
Development
SIA „Ilior” 2014. gada 30.jūnijā noslēdza līgumu Nr. KPFI-15.3/92 ar SIA "Vides investīciju fonds" un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA ILIOR ēkā Rankas iela 4a, Rīga” īstenošanu. Projekta mērķis ir samazināt uzņēmuma radītās oglekļa dioksīda emisijas.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums 54,295 tonnas gadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 226 324,26 EUR. KPFI finansē 54,892776 % no attiecināmajām izmaksām, t.i., 124 235,67 EUR. SIA “Ilior” līdzfinansējums ir 45,107224% no attiecināmajām izmaksām.

„SIA "ILIOR" 2012. gada 17. augustā noslēgtā līguma Nr. L-ĀTA-12-1095 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "SIA "ILIOR" dalība starptautiskās izstādēs" īstenošanu ietvaros, ir veiksmīgi pabeigusi pēdējo aktivitāti - dalība starptautiskā izstādē TRANSPORT LOGISTIC 2013.”