AliExpress Ozon Kaspi

Маркировка грузов

Маркировка грузов является неотъемлемой частью процесса грузоперевозок. Цель маркировки состоит в том, чтоб охарактеризовать отправляемый груз в полном объеме. То есть, в зависимости от вида перевозимого груза на упаковку наносятся приведенные ниже манипуляционные знаки, основные, дополнительные и информационные надписи. На территории Российской Федерации маркировка и нанесение этикеток на упаковку грузов производится согласно Межгосударственному стандарту маркировки грузов, введенному в действие с января 1998 года.

Беречь от солнечных лучей Беречь от солнечных лучей Беречь от влаги Беречь от влаги
Беречь от излучения Беречь от излучения Защищать от радиоактивных источников Защищать от радиоактивных источников
Хрупкое. Осторожно Хрупкое. Осторожно Скоропортящийся груз Скоропортящийся груз
Ограничение температуры Ограничение температуры Верх Верх
Центр тяжести Центр тяжести Тропическая упаковка Тропическая упаковка
Открывать здесь Открывать здесь Поднимать непосредственно за груз Поднимать непосредственно за груз
Не катить Не катить Здесь поднимать тележкой запрещается Здесь поднимать тележкой запрещается
Крюками не брать Крюками не брать Место упаковки Место упаковки
Герметичная упаковка Герметичная упаковка Штабелировать запрещается Штабелировать запрещается
Штабелирование ограничено Штабелирование ограничено Предел по количеству ярусов в штабеле Предел по количеству ярусов в штабеле
Зажимать здесь Зажимать здесь Не зажимать Не зажимать
Разработка
SIA „Ilior” 2014. gada 30.jūnijā noslēdza līgumu Nr. KPFI-15.3/92 ar SIA "Vides investīciju fonds" un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA ILIOR ēkā Rankas iela 4a, Rīga” īstenošanu. Projekta mērķis ir samazināt uzņēmuma radītās oglekļa dioksīda emisijas.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums 54,295 tonnas gadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 226 324,26 EUR. KPFI finansē 54,892776 % no attiecināmajām izmaksām, t.i., 124 235,67 EUR. SIA “Ilior” līdzfinansējums ir 45,107224% no attiecināmajām izmaksām.

„SIA "ILIOR" 2012. gada 17. augustā noslēgtā līguma Nr. L-ĀTA-12-1095 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "SIA "ILIOR" dalība starptautiskās izstādēs" īstenošanu ietvaros, ir veiksmīgi pabeigusi pēdējo aktivitāti - dalība starptautiskā izstādē TRANSPORT LOGISTIC 2013.”